این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

| راه ارتباطی > اطلاعات تماس >
.: اطلاعات تماس

بخش مسئول تلفن فکس موضوع تماس ساعت پاسخگویی
دبیرخانه کنگرهرضا محمد رضایی خرم آبادی066-33120196066-33120196 
پاسخگویی به شرکت کنندگان در همایش 
 
8 صیح الی 13