این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش
.: ساختار سازمانی همایش

ساختار سازمانی کنگره خطاهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

رياست کنگره:       دکتر کوروش ساکی            ریاست دانشگاه علوم پزشكي لرستان
دبیر علمی کنگره:  دکتر بهروز فرزان                رياست دانشکده پزشکی
دبیر اجرایی کنگره: دکتر علي محمد ورزي        مدير گروه ايمونولوژي دانشكده پزشكي