این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات
.: راهنمای نگارش مقالات

خلاصه مقالات به زبان فارسي و انگليسی به صورت الکترونيکی از طريق وب سايت کنگره (hamayesh.lums.ac.ir) ثبت گردند. خلاصه مقالات فاکس شده، پست شده يا ارسال شده توسط پست الکترونيکی مورد قبول نمی باشند.

  • تمامی خلاصه مقالات توسط کميته علمی بررسی شده و مطابق کيفيت و تحقيقیOriginality) ) بودن به صورت سخنراني و يا پوستر پذيرفته خواهند شد.
  • نويسندگان ارائه دهنده بايد پيش از ثبت مقاله اطمينان حاصل کنند که تمامی نويسندگان همکار از مطالب ارائه شده در خلاصه مقاله آگاهی دارند، زيرا پس از ارسال امکان تغيير در خلاصه مقاله وجود ندارد.
  • پس از تکميل داوری، وضعيت خلاصه مقاله و جزئيات ارائه (زمان، مکان و فرمت) آن به اطلاع نويسنده ارائه دهنده خواهد رسيد.

لطفا در تهيه خلاصه مقاله موارد زير را رعايت نماييد زيرا خلاصه مقالاتی که نکات زير در آنها رعايت نشده باشند، پذيرفته نخواهند شد.

  • هر خلاصه مقاله بايد شامل موارد ذيل باشد: عنوان، نويسندگان، آدرس نويسندگان و متن خلاصه مقاله که شامل (Background,Methods,Results and Conclusion)می باشد. خلاصه مقالات بدون ارائه نتيجه تحقيق مورد قبول نخواهد بود.

عنوان مقاله:

·         دقت فرماييد که فقط حرف اول کلمه اول با حرف بزرگ و بقيه حروف کل کلمات (به غير از اسامی خاص) با حروف کوچک تايپ شوند. در ضمن کل عنوان Bold باشد.

·         براي مقالات انگليسي از فونت Times New Roman با اندازه 14 و بصورت درشت و وسط چين و براي مقالات فارسي از فونت B Nazanin با اندازه 14 و بصورت درشت و وسط چين استفاده شود.

 

نام و وابستگي سازماني نويسندگان:

·         اسم نويسندگان به صورت نام و نام خانوادگی کامل مشخص شود. اسامی را با يک کاما از هم جدا کنيد. برای مشخص کردن آدرس هر نويسنده از اعداد Superscript در سمت راست اسم و سمت چپ آدرس استفاده نماييد.

·         در صورت وجود بيش از يک نويسنده، بايد نويسنده ارائه دهنده با يک ستاره متمايز شود (فرد ارسال کننده مقاله به عنوان فرد ارائه دهنده مطلب در نظر گرفته می شود).

·         براي مقالات انگليسي از فونت Times New Roman با اندازه 10 و بصورت وسط چين و براي مقالات فارسي از فونت B Nazanin با اندازه 10 و بصورت وسط چين استفاده شود.

·         آدرس نويسندگان به ترتيب زير تهيه شود:

گروه ( يا بيمارستان)، دانشکده ( يا مراکز تحقيقاتی)، دانشگاه، شهر، کشور.

 

متن خلاصه مقاله:

 

·         متن خلاصه مقاله ( بدون عنوان، نام و آدرس نويسندگان) حداکثر 250 کلمه می تواند باشد.لطفا از فونت Times New Roman با سايز 12 براي مقالات انگليسي و فونت B Nazanin با سايز 12 براي مقالات فارسي استفاده شود.

·         شکل يا نمودار در خلاصه مقاله پذيرفته نمی شود. متن خلاصه مقاله حتما بايد شامل بخش های Background,Methods,Results and Conclusion باشد. لطفا عناوين هر قسمت Bold شود.

کلمات کليدي (Keywords):

 

نويسندگان بايد حداقل 3کلمه را به عنوان کلمات کليدی ارائه نمايند تا موجب تسريع در يافتن خلاصه مقاله توسط ساير افراد شود.برای انتخاب کلمات کليدی از MeSH Termاستفاده نماييد.