این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

محورهای کنگره :
  •   پیشگیری از خطاهای مراقبتی و درمانی در بخشهای اورژانس ، اطفال ، داخلی ، جراحی ، زنان ، ویژه و ...
  •   خطاهای سازمانی ، مدیریتی و استانداردسازی در نظامهای بهداشتی درمانی و آموزشی
  •   جوانب قانونی و اخلاقی خطاهای پزشکی و نقش سازمانهای بیمه گر و حمایتی
  •   پیشگیری از خطاهای دارویی ، پاراکلینیکی ، تغذیه ای و رژیم درمانی
  •   نقش مدیریت اطلاعات سلامت در خطاهای پزشکی
  •   خطاهای ناشی از تجهیزات پزشکی
  •   خطاهای پیش بیمارستانی
  •   ایمنی و امنیت بیماران